Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

 

1./ A játékban való részvétellel elfogadod jelen Játékszabályzatot. A nyereményjátékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. A TÉGLACENTRUM Kft. által indított nyereményjáték a TÉGLACENTRUM Weboldalán (www.teglacentrum.hu) érhető el. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2./ A Játék alapja, leírása: a meghirdetett játékunk lényege, hogy a játékban résztvevő megossza velünk, hogy a nyereményként kisorsolásra kerülő terméket miként és mire használná, valamint a feliratkozik hírlevelünkre. A feliratkozás egy éven belül nem szüntethető meg! A nyereményjáték végeredményét a Téglacentrum Kft hivatalos Facebook oldalán tesszük közzé, külön posztban, valamint üzenetben is értesítjük a szerencsés nyertest. A nyereményt a Szervező biztosítja.

A játék időtartama: 2023.11.30, 00:00-tól tart 2023.12.11, 12:00-ig. 

A sorsolás időpontja, helyszíne: 2023.12.11, 13:30, Pécs.

3./ A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a TÉGLACENTRUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felperes (székhely: 7622 Pécs, Batthyány utca 10.; Cg.: 02-09-062602; adószám 11012634-2-02)

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos: web@teglacentrum.hu

4./ A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki a 2./ pontban megadott feltételeket teljesíti, elolvasta és tudomásul vette ezen Játékszabályt – annak minden feltételét elfogadja.

5./ A nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, kivéve a TÉGLACENTRUM Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, megbízottjai, alkalmazottai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

6./ A TÉGLACENTRUM Kft.-nek, mint adatkezelőnek a nyereményjáték alkalmával eleget kell tennie a hatályos adatvédelmi előírásoknak. Az adatkezelés célja a nyereményjáték során annak lebonyolításához szükséges a játékban való résztvevőkről gyűjtött személyes adatok kezelése. Fontos az adatkezelés során a célhoz kötöttség azaz, hogy a kezelt személyes adatok kizárólag a résztvevő jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikáció során kerüljön felhasználásra.

Kizárólag olyan személyes adatokat lehet elkérni a nyereményjáték résztvevőitől, amik szükségesek a játék lebonyolításához. Az adatok kezelése a sorsolásig, illetve a nyeremények kézbesítéséig tart. Az adatkezelés jogalapja elsődlegesen a nyereményjátékban résztvevő, előzetes hozzájárulása. Az adatok címzettjei az adatkezelő vagyis a TÉGLACENTRUM Kft  webáruház osztálya.

A TÉGLACENTRUM Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait. A TÉGLACENTRUM Kft általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://teglacentrum.hu/aszf A résztvevők további jogainak ismertetése ebben található.

Fent írtakra tekintettel a játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a TÉGLACENTRUM Kft. a nyereményjáték lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából valamint a játékidőtartama alatt felhasználja.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

A játékos jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A játékos jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog).

A játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).

Adatvédelemmel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz lehet fordulni.

7./ A nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

 A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsoláson.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a TÉGLACENTRUM Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból, hozzászólását figyelmeztetés nélkül törölje.

8./ Nyeremény leírása: Egy 60.000 Ft összértékű SOLA ajándékcsomag ami tartalmaz: RS18 derékszög, TLM2 jelölőceruza, 1 csomag fekete és 1 csomag színes póthegy, PRO-TM 5m mérőszalag, RED 3 80 cm-es vízmérték, WMD 200 szögmérő.

9./ A Játék nyerteseit a Szervező a nyertesek postafiókjába küldött levélben tájékoztatja. A nyeremények átvétele: a sikeres kapcsolatfelvétel alatt egyeztetett címre a TÉGLACENTRUM Kft. költségén kerül postázásra.

A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával.

A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. A TÉGLACENTRUM Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény a készletből már nem elérhető, a nyereményeket egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereményekkel helyettesítse.

10./ Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a TÉGLACENTRUM Kft. nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.

A TÉGLACENTRUM Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

11./ A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

12./ Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

 

Kelt.: Pécsett, 2023.11.29